Algemene Voorwaarden

WANNEER JE NIET AKKOORD BENT OF DE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARD DIEN JE DE SITE EN/OF APLICATIES NIET TE GEBRUIKEN.

Deze dienst is bedoeld voor volwassenen (je moet minstens 18 zijn). FetConnect is een dienst bedoeld om volwassenen online te verbinden.

Dit is een wettelijke overeenkomst ("Overeenkomst") tussen jou en FetConnect. Gelieve de Overeenkomst zorgvuldig door te nemen alvorens zich te registreren. Bij registratie op FetConnect, word je een lid ("Lid") van de dienst, en ga je akkoord je te binden aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. ( "Voorwaarden") gedurende de gehele periode dat je Lid van FetConnect blijft. Wanneer je niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kunt u FetConnect en haar diensten niet gebruiken.

De Voorwaarden kunnen zonder voorgaande kennisgeving veranderen en of aangeppast worden door FetConnect. Het is dus aangeraden met enige regelmaat deze opnieuw door te nemen. Minderjarigen (jonger dan 18) kunnen geen lid worden. Bij registratie, en van tijd tot tijd daarna, zal/ kan FetConnect vereisen dat u informatie aanlevert om aan te geven dat u minstens 18 jaar oud bent. Door lid te worden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud.

Je kunt het lidmaatschap eender wanneer zonder opgave van reden beëindigen. FetConnect behoudt het recht om met onmiddellijke ingang je lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen wanneer je de Voorwaarden schend.

Met uitzondering van een zakelijk account is je lidmaatschap op FetConnect voor eigen, persoonlijk gebruik. Je mag niet anderen machtigen om jouw lidmaatschap te gebruiken, en je mag je account niet overdragen aan een andere persoon of entiteit.


Online gedrag
Als Lid, ga je akkoord dat:

Je als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud of informatie die je post (hierna, "post") op FetConnect, of doorgeeft aan andere FetConnect leden.

Het niet toegestaan is materiaal waar kinderen of seksuele handelingen met dieren op te zien zijn, die intimiderend, racistisch beledigend, reclame, web of emailadres, telefoonnummer bevatten of illegaal of materiaal dat inbreuk maakt of in strijd met de rechten van een andere partij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, en de rechten op privacy en publiciteit) te plaatsen of verspreiden op de site. Het is toegestaan naakt- foto’s te plaatsen maar de profielafbeelding en afbeeldingen op de openbare tijdlijn mogen niet expleciet van aard zijn. Om privacy redenen kunnen we gebruikers niet verplichten een profielafbeelding van zichzelf te plaatsen, echter is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen aan de hand van een afbeelding. Foto’s zullen met regelmaat gecontroleerd worden en verwijderd worden indien ze niet aan bovenstaande eisen voldoen.

Adverteren, soliciteren ( arbeidsmarkt gericht) of handel drijven vanuit het standaard profiel of via berichten is niet toegestaan. Indien je wenst te adverteren of diensten wilt aanbieden, dien je een zakelijk account te registreren en dit via de daarvoor bedoelde kanalen doen. U kunt ook altijd contact op nemen met het support team via support@fetconnect.com.

Je geen inhoud zal plaatsen, distribueren of reproduceren in enige manier van auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, of andere merkgebonden informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de eigendomsrechten.

Dat je zelf verantwoordelijk bent voor interacties met andere FetConnect leden. Onze site behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen jou en andere leden te controleren. Elke overtreding kan leiden tot rechtsmiddel namens onze FetConnect.


Vrijwaring door Lid
Je zal FetConnect haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden vrijwaren voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten) met betrekking tot of voortvloeiend uit aan het gebruik van de FetConnect site, inclusief, maar niet beperkt tot, een schending door jou van de voorwaarden van deze overeenkomst.


Online inhoud
Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen, of andere informatie of inhoud beschikbaar gesteld via de FetConnect dienst zijn die van de respectievelijke auteurs en niet van FetConnect. Dergelijke auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. FetConnect garandeert niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie over de dienst en noch keurt noch onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring. In geen geval zal FetConnect verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of schade als gevolg van iemands vertrouwen op informatie of andere inhoud geplaatst door of overgedragen aan leden.

FetConnect behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de materialen geplaatst in de openbare ruimtes van FetConnect te monitoren en te verwijderen die in strijd zijn met wetgeving of de Voorwaarden schenden. Niettegenstaande dit recht van FetConnect, blijf je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de materialen die je post in de publieke ruimtes en privé berichten tussen jou en andere FetConnect leden. br>

Verwijdering van inhoud

Hoewel we niet kunnen alle berichten, verstuurd door gebruikers van de dienst controleren, en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten, behouden wij ons het recht voor, maar zijn we niet verplicht, inhoud te verwijderen om de gedragscode hierboven beschreven of andere toepasselijke richtlijnen te handhaven.


Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden programmatuur en diensten, geplaatst door of in opdracht van FetConnect op deze site zijn voorbehouden aan FetConnect.
 
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden geplaatste door gebruiker blijven ten alle tijden voorbehouden aan de gebruiker zelf. Ga dus geen informatie van anderen waarvoor u geen toestemming hebt gekregen,kopiëren, wijzigen, publiceren, verspreiden, verdelen, tentoonstellen of doorverkopen.

Door het plaatsen van informatie of inhoud in een openbare ruimte van FetConnect, vertegenwoordig je die inhoud en garandeer je dat je over een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie beschikt indien nodig om de informatie te gebruiken, kopiëren, uit te voeren, weer te geven en dergelijke informatie te verspreiden
 
FetConnect zal nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming teksten, beelden of geluid van gebruikers verspreiden buiten https://fetconnect.com om. voor al dan niet commerciële doeleinden online of offline. 


Informatie geleverd door de leden
FetConnect zal zorgvuldig de informatie over leden behandelen en beveiligen. Raadpleeg Privacy voorwaarden.


Mobiele Vergoedingen en betalingen
Vragen of geschillen met betrekking tot facturatie, vergoedingen of betalingen moeten worden gericht aan uw derde aanbieder van mobiele telefonie.
Garantie
FetConnect verleent geen garanties van welke aard dan ook. Hoewel FetConnect alles in haar macht doet om dit te voorkomen geeft het geen garantie dat uw gebruik van de site op een beveiligde, ononderbroken, altijd beschikbaar, of vrij van fouten zal zijn of aan uw eisen voldoet, of dat gebreken in de dienst zullen worden gecorrigeerd . FetConnect wijst aansprakelijkheid voor, dergelijke gevallen af en er is geen garantie met betrekking tot, telefoondienst, inclusief dekking, bereik, of een onderbreking van de telefoondienst.
Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval zal FetConnect aansprakelijk gesteld worden voor enige incidentele, of indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van data, verlies van programma's, gederfde winst, de kosten van aanschaf van vervangende diensten of onderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen van de FetConnect dienst .

Bovendien, wijst FetConnect alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van de actie, voor de handelingen of nalatigheden van andere leden of gebruikers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-geautoriseerde gebruikers of "hackers") van de FetConnect Dienst.


Retourneren
FetConnect zal enkel een terugbetaling doen (binnen 72 uur) op voorwaarde dat geen van de gekochte diensten zijn gebruikt. Naast deze voorwaarden, zullen verzoeken om teruggaaf naar eigen goeddunken en geval per geval bekeken worden door FetConnect .


Toepasselijk Recht

Ten aanzien van geschillen, ontstaan in verband met deze overeenkomst, is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Middelburg bevoegd te oordelen behalve indien beide partijen anders instemmen. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 
 
Laatste bijwerking van deze voorwaarden 1/11/2017